Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Matrika

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
4 Základní informace k životní situaci Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině. V jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Fyzická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o potvrzení podejte na příslušném matričním úřadě ústní či písemnou formou.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad. Činnost úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno - střed, zvláštní matrika.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost, písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za každou i započatou stránku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"? Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22 Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad v Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Ministerstvo vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR
24 Související životní situace a návody jak je řešit Vydávání matričních dokladů
Nahlížení do matričních knih
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Matrika
26 Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28 Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při řešení této životní situace se obracejte na příslušnou matriku.

Vydávání matričních dokladů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
4. Základní informace
k životní situaci
Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti, případně ho zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Prvopisy výpisů z matrik (rodný, oddací, úmrtní list) se vystavují a vydávají občanům bez žádosti, pokud k matriční události došlo na území ČR.
Pokud matriční událost nastane v cizině, musí občan nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky, která pak vydá příslušný matriční doklad. Žádost doložená předepsanými doklady se podává prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu.

 

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Prvopis matričního dokladu obdrží oprávněná osoba v zákonné lhůtě po provedení zápisu do matriky.
Druhopis matričního dokladu se vydává na základě písemné žádosti oprávněné osoby na místně příslušné matrice. Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství či úmrtí státního občana ČR v cizině, matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.cz
S kým: matrikářka
Kdy:pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • platný doklad totožnosti
 • popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že matriční událost se týká členů Vaší rodiny v zákonem stanoveném rozsahu nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění Vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • popř. ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

V případě žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně doporučujeme vždy konzultovat s matrikou, jaké doklady je třeba předložit, jestli je třeba vyšší ověření dokladu (liší se u jednotlivých států).

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře pro výpis z matriky nejsou stanoveny. Žadatel může použít vzor žádosti:

Žádost o vystavení matričního dokladu zadvystmatdok.doc 409 kB

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti, popř. poštovní poukázkou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
18. Jaké jsou související
předpisy
Prováděcí vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000,--Kč.
21. Nejčastější dotazy Kdo vydá druhopis matričního dokladu?
Místně příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které došlo k matriční události.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky Ministerstva vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR v cizině
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 

4. Základní informace k životní situaci Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předloží ověřujícímu úředníkovi originál listiny, jejíž vidimace má být provedena. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady, není-li dále stanoveno jinak.  
Vidimace se neprovede
• je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listina pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
- prvopis,
- již ověřenou vidimovanou listinu,
- opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Viz. odst. 6
8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci provádí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad (ty obecní úřady, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu o ověřování (viz. odst. 17 a 18), držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56
matrika:
Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz
Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00

pokladna, czech point:
Hana Hybešová, tel. 321612146
e-mail: hybesova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Není předepsaný formulář
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každou ověřenou stranu – pol. 4 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každý ověřený podpis – pol. 5 sazebníku zákona o správních poplatcích

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Vidimaci a legalizaci provádějí také notáři dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
15.02.2011 Ověřování

Ženská příjmení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ženská příjmení
4. Základní informace k životní situaci Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.
Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.
V ostatních případech se ženská příjmení (např. příjmení matky snoubence nebo snoubenců) zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na matričním dokladu (rodném, oddacím a úmrtním listu) v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1.     a) Žena

 • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky,
 • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině,
 • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,
 • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.

b) Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je

 • cizincem, který se narodil na území České republiky,
 • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
 • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
 • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.

c)

 • pozůstalý manžel cizinky,
 • pozůstalé děti cizinky,
 • sourozenec,
 • zplnomocněný zástupce nebo
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost o provedení zápisu příjmení do matriční knihy na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
Činnost úřadu: Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.

Se žádostí se obraťte na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
Činnost úřadu: Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Prohlášní o zvolení jména.
 • Rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Podání žádosti není časově omezeno.
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Změna příjmení po rozvodu
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na místně příslušnou matriku.

Prohlášení o volbě druhého jména

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Prohlášení o volbě druhého jména
4. Základní informace k životní situaci Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona o matrikách, jménu a příjmení, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem. Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan České republiky, nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte prohlášení o volbě druhého jména na příslušný matriční úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

·  prohlášení o zvolení jména
·  rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:

·  jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
·  místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
·  jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
·  jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
·  ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
·  případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Stanoven je pouze obsah prohlášení o zvolení jména.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., na němž budou uvedena obě jména.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Změna jména a příjmení
Ženská příjmení
Změna příjmení po rozvodu
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příjmení po rozvodu manželství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Změna příjmení po rozvodu
4. Základní informace
k životní situaci
Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením matričnímu úřadu. Zmešká-li uvedenou lhůtu, může požádat o změnu příjmení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.
Rozvedený/á manžel/ka, který/á ke společnému příjmení připojoval příjmení předchozí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Můžete se obrátit na matriční úřad. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte:

 • platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost,
 • oddací list ,
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Změnu příjmení je třeba oznámit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Pokud zmeškáte tuto lhůtu po rozvodu, můžete požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,-- Kč.
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, př. cestovního dokladu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 3321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Ženská příjmení
Vydání občanského průkazu
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace je nutné obrátit se osobně na místně příslušnou matriku.

Změna jména a příjmení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace
 Změna jména a příjmení
4. Základní informace
k životní situaci
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců..
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno,
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno,
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Úřady, které přijímají žádosti o změnu jména nebo příjmení, naleznete v sekci Adresář.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení,
 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek ve výši 100,-- Kč se uhradí:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000,-- Kč.
Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Prohlášení o volbě druhého jména
Ženská příjmení
Změna příjmení po rozvodu
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace je nutné obrátit se osobně na místně příslušnou matriku.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

4. Základní informace
k životní situaci
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky ( bezdomovce) předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření. Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte:

 • Občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • Rodný list
 • Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • Úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • Úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 • Žadatel není povinen předkládat výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu, prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadvystopravzpus.doc 25 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč. Hradí se v hotovosti při podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace sdělí matrika.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou matriční úřady?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Uzavření manželství formou církevního sňatku

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
15.02.2011 Manželství

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

4. Základní informace
k životní situaci
Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci (občan ČR a cizinec).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Úřady, které přijímají žádosti o změnu jména nebo příjmení, naleznete v sekci Adresář.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.
Úřady, které:

 • přijímají žádosti o uzavření manželství, zajišťují svatební obřad,
 • přijímají doklady k uzavření manželství,
 • určují místo a termín uzavření manželství,
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".
Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • Občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu),
 • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
 • Snoubenec, který je cizincem předloží:
 • Doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • Rodný list,
 • Doklad o státním občanství,
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení se nepředkládá,
 • Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství Dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf 140 kB obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2 000Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.
Toto potvrzení nepředkládají občané Evropské unie, občané jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinní příslušníci. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení  vám poskytne Policie České republiky, Oddělení pobytových agend pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Zborovská 1505/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 235/1995 Sb., Smlouva o matrikách a o stát. občanství se Slovenskem.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
15.02.2011 Manželství

Uzavření manželství formou občanského sňatku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Uzavření manželství formou občanského sňatku.
4. Základní informace
k životní situaci
Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
V některých případech se platí správní poplatek stanovený zákonem o správních poplatcích. Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkoly.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Dostavit se na matriční úřad, před kterým máte v úmyslu uzavřít manželství. Informovat se o požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte na místně příslušný matriční úřad dle místa konání sňatku. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je uveden v příloze vyhl. MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, v přízemí vlevo, matrika.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
a) rodný list
b) doklad o státním občanství
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
d) výpis údajů z informačního systému evidence o osobním stavu
e) pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), pokud tyto skutečnosti prokáže platným občanským průkazem.
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství Dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf 140 kB obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a platí se za:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 3 000,-- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000,-- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,--

Poplatky se hradí v hotovosti před provedením úkonu.
Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Českém Brodě je obřadní síň v budově radnice náměstí Husovo čp. 70. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je pátek.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku není vyhověno, vydává matriční úřad rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti (OP, CP).
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Po uzavření manželství je manželům následně vydán oddací list, na jehož základě požádají v zákonné lhůtě do 15 dnů od jeho převzetí o vystavení nového občanského průkazu. Zároveň se odstřihne vyznačená část OP (změna stavu, změna příjmení)
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 3/2002 SB., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
Dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných a konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR) a jinými státy
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti je možno podat odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce jsou stanoveny v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (přestupky na úseku matrik).
21. Nejčastější dotazy Je nutné při ztrátě občanského průkazu před uzavřením manželství požádat o nový OP?
V tomto případě je možné předložit platný cestovní pas spolu s potvrzením o pobytu a stavu, které vydá evidence obyvatel úřadu s rozšířenou působností.
Je možné uzavřít manželství mimo stanovenou úřední místnost či stanovený den?
Na tento požadavek není právní nárok, proto je to možné pouze po dohodě s příslušným matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Vydání občanského průkazu

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
15.02.2011 Manželství
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist