Portál sociálních služeb

Komunitní plánování - Komunitní plánování

Virtuální univerzita třetího věku - nové kurzy od února 2022

Virtuální univerzita třetího věku - nové kurzy od února 2022

Město Český Brod v tomto roce znovu otevírá dva kurzy Virtuální univerzity třetího věku, kurz Mistři evropského barokního malířství 17. století a kurz Evropské kulturní hodnoty.

Oba kurzy je možné studovat i distančně. Přednášky se budou konat v radničním sále v IC, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. První přednáška kurzu Mistři evropského barokního malířství 17. století začíná 2.2.2022 v 9:30 a kurzu Evropské kulturní hodnoty 9.2.2022 v 9:30. Cena kurzu je 300 Kč.  Termín podání přihlášek: 1.2.2022 Bližší informace a přihlášky na tel. 730 870 953 nebo na emailu tumova@cesbrod.cz
Podrobnosti v přílohách:

Plakát Mistři evropského barokního malířství 

Plakát Evropské kulturní hodnoty

KURZY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY III. VĚKU

KURZY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY III. VĚKU

Město Český Brod opět otevírá dva kurzy Virtuální univerzity třetího věku, kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti a Etika jako východisko z krize společnosti. Oba kurzy je možné studovat i distančně. Přednášky se budou konat v radničním sále v IC, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. První přednáška kurzu Život a dílo Michelangela Buonarrotiho začíná 29.9.2021 v 10:00 a kurzu Etika jako východisko z krize společnosti 6.10.2021 v 10:00. Termín podání přihlášek: 27.9.2021. Bližší informace a přihlášky na tel. 730 870 953 nebo na emailu tumova@cesbrod.cz
Podrobnosti v přílohách: VU3Vplakat_Etika a VU3Vplakat_Michelangelo 

Na podzim 2020 nové kurzy Virtuální univerzity III. věku

Na podzim 2020 nové kurzy Virtuální univerzity III. věku

Na podzim letošního roku se otevírají nové kurzy Virtuální univerzity třetího věku, které budou probíhat v počítačové učebně Městského úřadu Český Brod. Kurz Rituály evropských královských rodů začíná  30.9.2020 a kurz Dějiny oděvní kultury II začíná 7.10.2020. Každý kurz má celkem 6 přednášek, které se konají ve čtrnáctidenních intervalech. Přihlášky a bližší informace na emailu: tumova@cesbrod.cz nebo na telefonu 730 870 953.  

Podrobnosti zde:

Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Český Brod

Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 – 2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021

Záměr rozšířit komunitní plánování na celé území ORP Český Brod byl obsažen již ve všech předchozích plánech, nicméně pro jeho realizaci chyběla potřebná finanční podpora. Tu se podařilo získat v roce 2017 z evropských fondů, konkrétně z OP Zaměstnanost.

Tento komunitní plán sociálních služeb a na něj navazující Akční plán na období 2020-2021 je určen:

 • k zmapování dostupných služeb a poskytovatelů
 • k vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území ORP Český Brod
 • k zajištění spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod

Oba dva dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města dne 4.12.2019 usnesením č. 125/2019.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2020 – 2024

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2020-2021

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2022-2024

Komunitní plány sociálních služeb města Český Brod

Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2009 - 2011

Tento první strategický dokument pro oblast sociálních služeb byl připravován od roku 2008. Komunitní plán byl schválen zastupitelstvem města dne 17.6.2009 usnesením č. 50/2009.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2009 -2011


Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2012 - 2014

Tento dokument navázal na původně vytvořený komunitní plán. Plán  obsahuje souhrnné informace a přehledy potřebných služeb ve městě pro všechny cílové skupiny. Komunitní plán byl schválen zastupitelstvem města dne 19.9.2012 usnesením č. 250/2012.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD PRO OBDOBÍ 2012 – 2014


Aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb města Český Brod do roku 2016

Dokument vycházel z předchozího plánu a byl schválen zastupitelstvem města 29.1.2014 usnesením č. 8/2014.

AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016


Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2017 - 2019

Na tvorbě nového plánu se začalo pracovat od začátku roku 2016, revidovala se stávající opatření a vznikaly podněty na nová opatření. Dokument byl zpracován ve spolupráci s veřejností a třemi pracovními skupinami. Schválen byl zastupitelstvem města dne 1.2.2017 usnesením č. 4/2017.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD PRO OBDOBÍ 2017 – 2019

 

Co je komunitní plánování?

Komunitní plánování je jedním z prostředků, jak mohou poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a veřejnost vyjádřit své potřeby. Tento systém spolupráce je přínosný pro obě strany, posiluje pocit partnerství a sounáležitosti. Bez zapojení odborné i laické veřejnosti by nebyly zjištěny objektivní potřeby území a nebyl by vytvořen efektivní komunitní plán. Komunitní plánování se ve městě osvědčilo jako efektivní nástroj spolupráce samosprávy, neziskových organizací, škol a dalších subjektů.

Město Český Brod využívá metodu komunitního plánování již od roku 2008 a od této doby byly zpracovány čtyři komunitní plány sociálních služeb (dále jen „Plán“). První Plán byl zpracován pro období 2009 – 2011 (schválen ZM dne 17. 6. 2009 usnesením č. 50/2009), druhý pro období 2012 – 2014 (schválen ZM dne 19. 9. 2012 usnesením č. 250/2012), třetí s názvem Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod do roku 2016 (schválen ZM dne 29. 1.2014 usnesením č. 8/2014). Poslední komunitní plán se týkal období 2017-2019 (schválen ZM dne 1.2.2017 usnesením č. 4/2017). Jednotlivé komunitní plány je možné nalézt v sekci Dokumenty.

Na městě fungují tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Členy těchto skupin jsou zástupci veřejnosti, zástupci pobytových sociálních služeb (Domov ANNA, Zvoneček Bylany), terénních sociálních služeb (Spirála pomoci, HEWER, Život 90) úřadů (odbor sociálních věcí, Úřad práce) a neziskových organizací poskytujících sociální služby (LECCOS, Prostor plus z Kolína) a zástupci škol. Tyto skupiny se pravidelně scházejí, smyslem těchto setkání je vyjádření se „jak to vidím já“ a následné nalezení shody mezi ostatními členy. Proces komunitního plánu není jen o sepsání plánu, podstatné jsou další činnosti, které se v jeho průběhu realizují. Důležité je se věnovat reálným tématům, občas se plýtvá čas a energie nad věcmi, které není možné aktuálně řešit.

Komunitní plánování je otevřený proces a role veřejnosti je v něm nezastupitelná. Rádi se seznámíme s Vašimi názory k sociálním službám ve městě a okolí. V případě Vašeho zájmu se obracejte na koordinátorku komunitního plánování Janu Tůmovou, tel.: 730 870 953 nebo email: tumova@cesbrod.cz.

Výstupy projektu za rok 2019

Setkávání pracovních skupin – v roce 2019 se uskutečnily 3 schůzky pracovních skupin a 1 společné setkání všech pracovních skupin

Vydání katalogu sociálních a návazných služeb – v květnu 2019 byl vydán v tištěné podobě Katalog sociálních a návazných služeb pro území ORP Český Brod

Vydání 2 letáků s přehledem sociálních služeb – první leták s přehledem sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý leták obsahuje přehled sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s duševním onemocněním

Uspořádání veletrhu sociálních služeb – dne 17.5.2019 se uskutečnila na náměstí Arnošta z Pardubic přehlídka poskytovatelů sociálních služeb včetně doprovodného programu

Dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb -  od května do září 2019 proběhlo tazatelské dotazníkové šetření v celém území ORP zaměřené na potřeby v sociální oblasti, spokojenost s užívanými sociálními službami a informovanost o sociálních službách

Vytvoření webového portálu sociálních služeb – ke konci 2019 byl vytvořen nový podweb webu města s přehledem sociálních služeb

Zpracování dokumentů Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021

Výstupy projektu za rok 2018

Komunitní plánování na Českobrodsku – ohlédnutím za rokem 2018

Město Český Brod realizuje od začátku roku 2018 projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod financovaný z EU prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost. Město komunitně plánuje od roku 2008, doposud byly veškeré činnosti hrazeny z rozpočtu města. Díky podpoře z EU je možné tyto aktivity rozšířit, získat nové analýzy či vytvořit nové výstupy například vydat nový katalog sociálních a návazných služeb a zřídit webový portál sociálních služeb.  

Záměrem tohoto projektu je rozšířit proces komunitního plánování sociálních služeb na celé území obce s rozšířenou působností a zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách.

Jak již bylo uvedeno, komunitní plánování má v Českém Brodě již desetiletou tradici. Nejenom sociálními službami se zabývají tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením., které se pravidelně scházejí a řeší různé aktuální otázky v sociální oblasti. V rámci komunitního plánování se například podařilo v roce 2018 iniciovat rozjezd Českobrodské dopravy pro seniory či otevřít studium Virtuální univerzity třetího věku.

V roce 2018 se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát a ke konci roku 2018 proběhlo společné setkání těchto skupin.

A jaké jsou výstupy komunitního plánování za rok 2018 v rámci projektu?

 • uskutečnily se individuální schůzky se zástupci obcí se zaměřením na sociální situaci v dané obci a záměry obcí v této oblasti
 • bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb na celém území ORP Český Brod
 • Přírodovědeckou fakultou UK byla zpracována prognóza vývoje obyvatelstva města Český Brod i území ORP Český Brod (výstupy jsou zveřejněny na https://www.cesbrod.cz/item/demograficke-prognozy
 • v listopadu 2018 byl uspořádán vzdělávací seminář ke komunitnímu plánování pro členy pracovních skupin a pro poskytovatele sociálních služeb
 • je připraven návrh struktury webového portálu sociálních služeb
 • je připraven návrh letáku s přehledem sociálních služeb

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Celkové způsobilé výdaje: 2 713 350 Kč

Dotace: 2 577 682,50 Kč

Spoluúčast města: 135 667,50 Kč

Hlavním cílem projektu je rozšířit komunitní plánování sociálních služeb na celém území ORP Český Brod. Tento cíl má oporu v předchozí plánech zpracovávaných pro město Český Brod. Záměrem je vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP. Komunitní plánování rovněž vytvoří odbornou platformu pro strategické rozhodování místní správy, zajistí systematický přenos informací a povede k hospodárnějšímu využívání finančních prostředků na tuto oblast.

Rozšíření komunitního plánování na celé území zvýší jednak informovanost o sociálních službách a zároveň vyváží poptávku a nabídku jednotlivých sociálních služeb. V rámci projektu bude dále vytvořen webový portál k sociálním službám a katalog sociálních služeb.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity

 1. Tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020–2024 včetně vyhodnocení komunitního plánu na období 2017–2019 a vytvoření akčního plánu pro rok 2020
 2. Provedení aktuálních šetření a analýz v řešeném území
 3. Zvýšení informovanosti o sociálních službách
 4. Zlepšení procesu plánování – vzdělávání osob odpovědných za komunitní plánování a větší zapojení veřejnosti

Virtuální univerzita třetího věku již po čtvrté

Již po čtvrté bylo zahájeno studium Virtuální univerzity třetího věku, tentokrát v kurzech Barokní architektura v Čechách a Kouzelná geometrie. Kurzy probíhají v počítačové učebně v budově Městského úřadu Český Brod na adresa náměstí Arnošta z Pardubic 56.

Kurz Barokní architektury v Čechách probíhá jednou za 14 dní v počítačové učebně. Pro velký zájem posluchačů je přednáška promítána dvakrát a to od 8:30 do 10:00 a od 10:00 do 11:30.

Datum přednášky 2.10.2019 16.10.2019 30.10.2019 13.11.2019 27.11.2019 11.12.2019

Témata přednášek jsou následující:

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Zdroj: www.e-senior.cz

Kurz Kouzelné geometrie probíhá jednou za 14 dní v počítačové učebně. Pro velký zájem posluchačů je přednáška promítána dvakrát a to od 8:30 do 10:00 a od 10:00 do 11:30.

Datum přednášky 9.10.2019 23.10.2019 6.11.2019 20.11.2019 4.12.2019 18.12.2019

Témata přednášek jsou následující:

 1. Několik pohledů na kružnici a kouli
 2. Mnohoúhelníky a mnohostěny
 3. Geometrie a architektura v dobách minulých
 4. Geometrie a moderní architektura
 5. Ornamenty
 6. Geometrie v živé přírodě

Zdroj: www.e-senior.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist