11

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážená paní Bulířová, po dohodě s hygienou překračují obě dvě školní jídelny dočasně svou kapacitu celkově o cca 100 jídel, proto musí docházet i k úpravě výuky, aby se děti naobědvaly v nějaké rozumné době. Tato situace potrvá až do začátku druhého pololetí tohoto školního roku, kdy by měla být zprovozněna nová kuchyně a jídelna v areálu nemocnice. Pak může dojít i k úpravě školního režimu.
Přeji hezký den!
Nekolný

12

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Už v autoškole učí, že z kopce máte jet stejně rychle jako do kopce. Tedy čím je prudší a klikatější tím pomaleji.

13

(15 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Musíte si uvědomit, že město má jen omezené kompetence, které nemůže překračovat, i kdyby nakrásně chtělo.
A pořád je před nějakými volbami.

14

(15 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dle Krajské veterinární správy jsou podmínky pro chov zvířat u prvního chovatele vyhovující a nedochází k porušení zákona o veterinární péči ani zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle Krajské hygienické stanice je zápach pouze obtěžující. Chovatel byl poučen o snížení zápachu použitím slámy nebo pilin.

Druhý chovatel neměl ovce registrované ani ostříhané, ale jinak nevykazovaly známky špatného zdravotního stavu. Avšak bylo u něj zjištěno vytápění garáže či dílny topením na pevná paliva bez dokladu kontroly spalinových cest a s nevyhovujícím kouřovodem. Chovatel byl na místě poučen, že musí předložit potřebné doklady ohledně komína na odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ.

Podnět směřující k tomu, že chovatel svým chovem týrá své okolí – sousedy, není v kompetenci zúčastněných orgánů posoudit. Stěžovatelé mohou tuto věc řešit občanskoprávní cestou, tedy obrátit se na místně příslušný soud.

15

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Osobně považuji toto dopravní řešení za logické, protože ve směru na Vrátkov je intenzita dopravy vyšší. Křižovatka má též úplné svislé i vodorovné dopravní značení včetně upozornění na změnu dopravního režimu. Největším problémem je, že řidiči jezdí podle zvyku nikoliv podle dopravních značek. Chvilku bude trvat, než si i na tuto úpravu zvyknou. Koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne bude ještě křižovatka osazena zrcadlem, jehož dodávka se opozdila.

16

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

To není o prioritě, ale o způsobu projednávání, který vyžaduje stavební zákon. Na městě to nikdo zdržovat nebude!

17

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Město již obdrželo souhlasné stanovisko krajského úřadu a předpokládáme, že by zrychlená změna územního plánu mohla být schvalována někdy v první polovině příštího roku.

18

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Od KHS informace máme, ale právě na žádost KHS je zveřejňovat nebudeme. Obecně lze říct, že se situace ve městě a okolí významně neliší od situace v celém přípražském regionu.

19

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážený pane Filipe,

město ve formě zřizovatele základních a mateřských škol řeší převážně provozní záležitosti těchto organizací, vzdělávací proces metodicky vede a kontroluje Česká školní inspekce. Proto by Vámi položené otázky měly směřovat spíš tam nebo přímo na ředitele škol. Přesto se Vám pokusím odpovědět.

Každá škola má svou právní subjektivitu a též pravomoci a kompetence přistupovat ke vzdělávání samostatně na základě schváleného konkrétního školního vzdělávacího programu. Tedy v tomto žádná unifikace škol na českobrodsku není.

O určitou koordinaci se město snaží v rámci projektu Sdílené radosti a starosti škol, kde se zástupci škol společně setkávají za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe. V rámci projektu podporujeme i společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání seminářů a letní školy pedagogů. Samozřejmě je zde i problematika distančního vzdělávání komunikována.

Ale k Vaším otázkám: 1) Jednotná metodika, pravidla, návody a postupy, kdo, co, kdy a jak má dělat neexistuje, každá škola si to řeší samostatně.
2) Též neexistuje shoda nad jednotným nástrojem. ZŠ Tyršova využívá MS Team a ZŠ Žitomířská pak Google Meet.
3) Základní SW i HW vybavení včetně dobrého internetového připojení zabezpečeno je.

Všichni učitelé prošli školením na distanční formu výuky a jsou připraveni na ní v případě potřeby přejít.

V případě dalších vašich otázek na podrobnosti se už obracejte přímo na ředitele konkrétní školy, protože se opravdu v jednotlivostech mohou lišit.

Přeji hezký den!

20

(20 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ano, město ohňostroj neplatí.