1

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, o všech popisovaných záležitostech MP a odbor dopravy ví. Vozidla s propadlou technickou lze vyřešit až po uplynutí zákonné lhůty, což proběhne. Popisované stání přes vyznačené čáry parkovacích míst dle sdělení odboru dopravy přestupkem není.

2

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, na výše uvedený příspěvek musím dodatečně alespoň v obecnosti reagovat (podrobnosti případu neznám a ani mi to nepřísluší), neboť se jedná o bezdůvodné napadání činnosti městského úřadu, které se navíc ukázalo úplně mimo i po věcné stránce. V záležitosti dorazilo rozhodnutí o odvolání, kterým bylo odvolání obviněného z přestupku zamítnuto a rozhodnutí zdejšího odboru dopravy v plném rozsahu potvrzeno. Odvolací orgán konstatoval, že rozhodnutí našeho odboru dopravy bylo vydáno v souladu se zákonem a bylo dostatečně odůvodněno, přičemž se s ním plně ztotožnil. Napříště bych vám, pane Doušo, doporučil dodržovat dopravní předpisy a každopádně zachovat i přes lidsky pochopitelné emoce jistou zdrženlivost při veřejném vyjadřování.
Tomáš Klinecký, starosta města Český Brod

3

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, předně se omlouvám za čekání. Pokusím se stručně odpovědět na vaše otázky.

K navýšení ceny za zpracování manuálu jednotného vizuálního stylu (JVS) nedošlo. Cena byla od začátku 150 tis. Kč bez DPH a šlo o jeden z parametrů zakázky. Každému z oslovených grafických studií (oslovili jsme grafiky, kteří obdobný materiál zpracovávali pro Úvaly, Poděbrady, Kamenický Šenov, Nymburk) bylo vyplaceno skicovné ve výši 10.000,- Kč. K manuálu JVS ještě dopracujeme pravidla pro použití historického znaku města tak, jak je to běžné v jiných městech, která mají svůj historický znak a současně si nechala vytvořit moderní grafický manuál a logo. Tady menší dodatečné náklady předpokládáme.
Zpracovatel návrhu jednotného vizuálního stylu byl vybrán ve výběrovém řízení. Vítězný návrh vybírala zvláštní komise sestavená z grafiků, výtvarníků, architektů, zástupců ZUŠ a Střední školy managementu a grafiky. Výsledek s heraldiky konzultován nebyl, protože logo není znakem ani městský znak nenahrazuje. Není ani oficiálním symbolem města, který by se musel řídit zákonnými normami pro použití oficiálních symbolů města. Je to grafický prvek určený pro běžné každodenní užití, propagaci a prezentaci města podle pravidel, která si město stanoví. Tvorbu měli na starosti profesionálové z grafického studia. Pokud jde o „pavézu“, na základě připomínky bude v manuálu upravena terminologie.
Jednotný vizuální styl netvoří pouze logo, ale též písmo, barvy, různé verze pro různé příležitosti užití a grafická pravidla, jak s tím vším pracovat. Jde o podklad při tvorbě dalších materiálů, abychom do budoucna předešli různosti a jakkoli dobře myšlené  lidové tvořivosti. Obsahově by měl jednotný vizuální styl a logo odrážet některou typickou vlastnost města, významnou stavbu nebo památku, popřípadě to, jak město jako jeho obyvatelé vnímáme a co je pro ně charakteristické. Většina návrhů včetně vítězného akcentovala bohatou historickou tradici Českého Brodu, proto se zde objevuje motiv korunky i štítu (a podobné motivy se objevovaly i v dalších návrzích).
Podobnost prvků jednotného vizuálního stylu s jinými grafickými koncepty nebo průmyslovými známkami jsme neověřovali. Pokud k nějaké podobnosti došlo, je čistě náhodná. Ohledně ruské verze amerického řetězce těžko mohlo dojít k napodobení, neboť návrhy do naší soutěže vznikly ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Tečka podle autorů symbolizuje hrdost města, ale slyšel jsem, že by to mohl být kámen, který spadl z městských hradeb. To nechme na fantazii každého z nás.
Jednotný vizuální styl, kde bude mít své pevné místo i historický městský znak, by měl postupně sjednotit dosud nesourodé a více nebo méně kvalitní grafické výstupy města a jeho organizací od webových stránek přes tištěné a propagační materiály, pozvánky, programy až po turistické informační systémy.

4

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, v mezidobí jsme vyřešili problém náhrad při zřizování věcných břemen na pozemcích města. Dotázal jsem se projektanta ČEZ Distribuce, jak pokračují přípravy. Jakmile budu vědět, tak to sem napíši. TK

5

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, oprava chodníků v ulici Nová se konat bude. Vybraná firma ale neakceptovala posun termínu, který byl způsoben rozhodnutím firmy ČEZ na poslední chvíli položit nadzemní vedení do chodníků. Důvodem je nárůst cen. Dodavatele budeme muset vysoutěžit znovu.

6

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, přikládám vyjádření městské policie k tomuto případu:

Dne 2. 9. 2022 hlídka Městské policie Český Brod prováděla měření rychlosti v Bylanské ulici v Liblicích ve směru přijíždějících vozidel od obce Bylany.  Po instalaci zařízení  u bývalé hospody, za zrušeným přechodem pro chodce, asi 10 minut  poté  zde začal i svoz domovního odpadu. Vzhledem k tomu, že vozidlo technických služeb přejíždělo při vyprazdňování svozových nádob z jednoho jízdního pruhu do druhého, nebylo možno rychlost měřit trvale. Asi v polovině měření od Českého Brodu z ulice Školní vyjel silniční motocykl, jehož řidič jel dle hlídky standartní rychlostí, avšak když minul svozový vůz, který v tu dobu stál ve svém jízdním pruhu, tak prudce přidal plyn a dle zvuku, neboť přes svozový vůz již nebyl vidět, stanovenou rychlost pravděpodobně překročil. Nebylo však v moci hlídky městské policie tento motocykl dostihnout, nebo jiným způsobem zajistit důkaz k tomu, aby mohl být řidič, resp. provozovatel motocyklu, oznámen do správního řízení.

7

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, na odkaz to podle informace pana ředitele dorazilo. Město není vlastníkem pozemku ani správcem této komunikace. Tím je kraj, resp. Krajská správa a údržba silnic. Upozorníme krajského cestmistra na špatné výhledové poměry v křižovatce, popřípadě se napřed můžeme pokusit neformálně domluvit s majiteli přilehlého domu. Pokud to řešit nebudou, budeme úpravu dřevin muset zajistit než abychom čekali, až se tam stane nějaká nehoda. Každopádně děkuji za podnět.

8

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, město má objednanou projektovou dokumentaci na odbahnění rybníka a opravu stavebních částí. Ta je hotová, ale zpracovatel ji měl ještě sladit se studií na revitalizaci parku. Během odbahnění bude potřeba odvézt na vybraná pole velké množství sedimentu, přičemž náklady na tuto akci jsou odhadovány na částku kolem 10 mil. korun. Proto se poohlížíme po vhodném dotačním titulu, aby alespoň část těchto nákladů mohla pokrýt dotace. Podobně město postupovalo při odbahnění a rekonstrukci návesního rybníka ve Štolmíři.

9

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, gril už je na svém místě v Hálově zahradě, ale ještě čekáme na dodání stolků do altánku. Proto jsme dokončení zatím neoznamovali.

10

(63 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, vedení města naleznete osobně na městském úřadě, telefonu i emailu (konkrétně mě na tel. 723 440 574, klinecky@cesbrod.cz), ale i tady, na facebooku, na messengeru, whatsupu i jinde. Snažíme se odpovídat všemi možnými kanály, kde to jde. Přesto se omlouvám za čekání na odpověď.

Situaci ohledně Žižkovy ulice se pokusím stručně shrnout.

Město v roce 2015 po dohodě se Středočeským krajem, který je vlastníkem silnice, objednalo a uhradilo kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce této komunikace včetně části ulice Komenského a části ulice Bedřicha Smetany (ta je města) a parkoviště u pavilonů E a F (též města). Dokumentace s rozpočtem zahrnuje vše: tedy vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci (dešťová kanalizace zahrnuje i retenční nádrží a odvod do Šembery), veřejné osvětlení, přeložky sítí, zeleň, parkovací místa, vozovku, chodníky, dopravní značení, městský mobiliář a demolici objektu Disku. Akce má platné stavební povolení. Investici tedy budeme realizovat společně se Středočeským krajem, ale v předem dohodnutém poměru podle stavebních objektů, kdy většina z těchto stavebních objektů se netýká krajské silnice, proto půjde za městem. Město se sice snažilo, aby podíl kraje byl vyšší, nicméně to se nepovedlo - kraj (a KSÚS) skutečně zajímá v zásadě JEN silnice. V předpokládaném rozpočtu to znamená, že z celkových předpokládaných nákladů 210 mil. Kč bez DPH by mělo město hradit 155 mil. Kč, přičemž ale ceny jsou v roce 2022 výrazně vyšší než v době zpracování rozpočtu. Proto je akce předběžně rozdělena do dvou etap (I. etapa k disku a část Komenského k obchodu s potravinami, II. etapu od disku k okraji města směr Nová Ves), ale I. etapa představuje pro město náklady asi 65 mil. Kč bez DPH ve starých cenách. I z pohledu kraje je lépe financovatelná I. etapa, neboť jde o silnici II. třídy, a proto jsou zde lepší dotační podmínky než pro silnice III. třetí třídy, což je silnice od Disku kolem nemocnice. Jak v případě celku, tak i první etapy jde pro město o vysokou finanční částku, z níž velký díl představuje dešťová kanalizace, speciálně dešťové zdrže, které si vymínilo Povodí Labe. Nicméně protože pro další rozvoj celé lokality nad Žižkovou ulicí (nejen tedy kvůli stavu povrchu vozovky, který je věcí kraje) je tato akce naprosto klíčová, proto ji město musí realizovat i s tím, že náklady jsou veliké. Na posledním jednání rady města jsme schvalovali odpověď na doraz Krajské správy a údržby silnic s tím, že město předpokládá zahájení rekonstrukci od roku 2023. Schválit tuto akci včetně spolufinancování bude muset zastupitelstvo na jednom z nejbližších jednání. Před realizací město upraví projektovou dokumentaci v rozsahu retenčních nádrží, abychom alespoň částečně snížili náklady celé akce. Ty ale v každém případě představují několik desítek milionů korun jen na první etapu akce (od zrcadla k Disku a úsek Komenského ulice k obchodu s potravinami). Obnova vodohospodářského majetku by měla být financována skrze vodohospodářský fond města, zbytek přímo z rozpočtu města. Pokud všechno dobře půjde a bude s tím souhlasit zastupitelstvo města, měla by tedy akce minimálně v rozsahu první etapy začít někdy v příštím roce.