Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2008

  Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění
PŘÍJMY 165 743 179 699 175 686 98%
VÝDAJE PROVOZNÍ 121 513 127 490 130 836 103%
VÝDAJE INVESTIČNÍ 44 230 52 209 44 954 86%
PŘEBYTEK/ SCHODEK 0 0 -104  
FINANCOVÁNÍ 0 0 104  

Závěrečný účet 2008 ZU 2008.xls 408 kBExcel

Závěrečný účet hospodářské činnosti 2008 ZUHOSPC 2008.xls 50 kBExcel

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací 2008 hosp pu 2008.xls 20 kBExcel

Závazky města k 31.12.2008 zavazky k 31_12_08.xls 15 kB

Výrok auditora zprava auditora.pdf

Dluhová služba dluhova sluzba.pdf

Závěrečný účet za rok 2007

  Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění
PŘÍJMY 124 854 141 226 141 508 100%
VÝDAJE PROVOZNÍ 91 278 108 214 105 166 97%
VÝDAJE INVESTIČNÍ 34 845 34 281 33 709 98%
PŘEBYTEK/ SCHODEK -1 269 -1 269 2 632  
FINANCOVÁNÍ 1 269 1 269 -2 632  

závěrečný účet ZU 2007.xls 406 kB

závěrečný účet hospodářské činnosti ZUHC2007.xls 50 kB

závěrečný účet závazky ZUZ 2007.xls 15 kB

uzávěrka příspěvkové organizace PO Uzaverky2007.xls 17 kB

komentář k závěrečnému účtu KOMENTARZU2007.doc 27 kB

 

Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005

  REKAPITULACE v tis. Kč      
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
  PŘÍJMY 126 133 131 851 127 086 96%
  VÝDAJE PROVOZNÍ 74 477 76 861 74 693 97%
  VÝDAJE INVESTIČNÍ 51 772 55 105 50 814 92%
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -116 -115 1 579  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 -1 579  
  Saldo -1 0 0  

Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.

Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:

Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo  96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.

Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.

Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 

Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla použita na  krytí závazků Města.

Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč. 

Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn  a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist