Český BrodOficiální stránky města

Projekty města - Projekty s podporou ESF

Projekt „Vzdělávání a odborná příprava města Český Brod“

ESF

Město Český Brod se stalo úspěšným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě číslo 69 - „Vzdělávání pro územní veřejnou správu". 

Název projektu: Vzdělávání a odborná příprava města Český Brod

Zkrácený název projektu: Vzdělávání a odborná příprava MÚ
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00033
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3.240.166,72 Kč
Poskytnutá dotace: 2.754.141,71Kč
Doba trvání projektu: 01.11.2011 - 30.08.2013

Dotace na nový územní plán města Český Brod

Logo IOP

Městu Český Brod byla přiznána dotace na projekt Návrh územního plánu města Český Brod v rámci podporované aktivity 5.3b z Integrovaného operačního programu, která byla zaměřena na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 080 000 Kč. Dotace ze strukturálního fondu ERDF je ve výši 918 000 Kč (85%), dotace ze státního rozpočtu je 162 000 Kč (15%).

Úředníci se školili

Integrovaný operační programŠkoleníV počítačové učebně, na kterou se dočasně proměnila malá zasedačka městského úřadu, se v pátek 25. listopadu školila poslední skupina zaměstnanců úřadu v souvislosti se zahájením provozu nového technologického centra.

Výstupy procesního řízení projektu "Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod"

esfDosavadní výstupy procesního řízení na městském úřadě Český Brod

Příprava „zrcadla“ strategického plánu města Český Brod

Strategický plánV rámci aktualizace Strategického plánu města Český Brod byly nově zpracovány  tzv. indikátory (ukazatele) plánu. Tyto ukazatele budou městu do budoucna pomáhat hodnotit, jak se daří plán naplňovat, kde jsou největší rezervy a v jakých oblastech se naopak daří lépe.  S výběrem ukazatelů a vytvořením metodik pro jejich sledování pomohla městu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., která se sledování kvality života pomocí dat a průzkumů v různých městech ČR dlouhodobě věnuje (www.timur.cz).

Proběhla celkem dvě setkání s členy pracovních skupin (19.5. a 16.6.), kde se pokaždé sešlo kolem 10 lidí. Během těchto setkání byly prodiskutovány všechny indikátory, vyřazeny ty, které nejsou vhodné a navržena sada tzv. titulkových indikátorů.  Jde o „vlajkové lodi“ všech oblastí strategického plánu (10 oblastí). Vzhledem k tomu, že celkový počet indikátorů strategického plánu je vysoký (74 tzv. strategických indikátorů a 274 specifických indikátorů) bylo nutné vybrat několik málo ukazatelů, které budou srozumitelné občanům a dobře zastupovat dané oblasti. Jejich výsledky budou pravidelně zveřejňovány tak, aby občané města měli přehled o tom, jakým směrem se město ubírá.

Projekt vybudování technologického centra ORP Český Brod

Integrovaný operační program

Město Český Brod se stalo úspěšným Technologické centrumžadatelem o finanční podporu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností – města Český Brod  zřízením technologického centra, pořízením elektronické spisové služby a realizace vnitřní integrace úřadu. Co to znamená? Proč takový projekt město potřebuje?

Projekt je realizován z důvodu nutnosti modernizace územní veřejné správy. Realizováním projektu dojde nejen ke zpřehlednění činností na úřadu, k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy, ale také ke snížení administrativní zatíženosti občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. Mezi cílové skupiny patří zejména subjekty veřejné správy a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Jak bude vypadat Český Brod v roce 2022? Město Český Brod pokračuje ve strategickém řízení rozvoje města!

logo esfV roce 2011 pokračuje strategické řízení rozvoje města díky získané dotaci na „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“. V rámci tohoto projektu proběhla aktualizace Strategického plánu města do r. 2022 SP CB 2022_aktualizace_110429_final.doc, který byl zpracován a schválen v roce 2007 Strateg2007.pdf 1150 kB.

Aktualizaci Strategického plánu řídila Řídící skupina složená ze zástupců města, městských organizací, neziskových organizací, škol, podnikatelů, zástupců obcí ad. (seznam členů Řídící skupiny). Tato skupina bude dohlížet i nad dalšími kroky strategického řízení rozvoje města.

Pokud máte zájem, můžete se vyjádřit k aktualizované verzi Strategického plánu - své názory a náměty zasílejte buď písemně na oficiální emailovou adresu města cesbrod@cesbrod.cz nebo v papírové podobě je můžete odevzdat na přepážce v podatelně městského úřadu či na MKIC.

Dále se můžete zúčastnit Fóra města, které se bude konat 17. května 2011 od 18.00 hod. v kazetovém sálu penzionu ANNA Český Brod. 

Od plánování k akcím

logo esf

Vážení občané,

mám radost, že vám mohu oznámit dobrou zprávu – město Český Brod získalo finance z Evropského sociálního fondu na pokračování tzv. strategického plánování, tedy řízení rozvoje města.Strateg2007.pdf 1150 kB

Co to znamená? Při péči o naše město je potřeba řešit různé aktuální věci jako je úklid, opravy komunikací, svoz odpadu a mnoho dalších. Je však také potřeba se zabývat tím, jak se město bude dál rozvíjet, co udělat, aby bylo město hezčí, příjemnější, poskytovalo dobré bydlení, dobré možnosti trávení volného času, vzdělání, podnikání, dobré služby apod.

V prosinci 2007 jsme proto přijali Strategický plán rozvoje města do roku 2022. Na zpracování se podílely desítky lidí vč. řady z vás. Plán zohlednil různé názory a potřeby, kromě odborných podkladů a návrhů vycházel také z výsledků průzkumu názorů občanů, besedy s podnikateli, zástupci neziskových organizací, rodiči malých dětí, seniory, z názorů a přání dětí a mládeže a dalších.

Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí buď na stránkách města /media/4/05_pdf/Strateg2007.pdf Strateg2007.pdf 1150 kB nebo na Městském úřadě v sekretariátu starosty.

Co nás tedy čeká jako další krok? Protože je to již 4 roky, kdy byly cíle ve Strategickém plánu stanoveny a některé z nich se již podařilo splnit nebo se plní, a také proto, že se vývoj ve městě i celková situace posunuly dál, budeme nejprve Strategický plán aktualizovat. Neznamená to, že bychom měnili celkové směřování rozvoje města, ale podíváme se spolu s odborníky na tzv. specifické cíle v jednotlivých oblastech rozvoje města Český Brod a budeme je aktualizovat podle současného stavu.

Projekt "Vybudování technologického centra ORP Český Brod"

Integrovaný operační program

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu prostřednictvím  Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Výzva 06 - Technologická centra a elektronické spisové služby v území.

Název projektu: Vybudování technologického centra ORP Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06727
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 318 912,00 Kč
Poskytnutá dotace: 5 371 075,00 Kč
Vlastní zdroje: 947 837,00 Kč
Doba trvání projektu: 1.12.2009 - 31.12.2011

Položkový rozpočet projektu rozp_CB_IOP_etapy.pdf 218 kB

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist