-

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Název

Město Český Brod

2. Důvod a způsob založení  Město Český Brod vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 a § 2 tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura 

Organigram MěÚ

Rada města

Zastupitelstvo města

Komise rady města

Výbory zastupitelstva města

Příspěvkové organizace

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Budova 2 - nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

Pondělí
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Úterý
8:00 – 11:00 (výhradně pro předem objednané klienty)

Středa
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00 (výhradně pro předem objednané klienty)

Pokladní hodiny a úřední hodiny podatelny, Czech POINT, vidimace a legalizace:

Pondělí
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Úterý
8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30

Středa
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30

Pátek
8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

Podatelna +420 321 612 111
Městská policie +420 736 675 756
Starosta +420 321 612 112
Krizový manažer +420 605 305 104
Pověřenec GDPR +420 227 031 495
Informační centrum +420 321 612 219

Podrobné kontaktní údaje

4.5 Adresa internetových stránek Oficiální stránky města
4.6 Adresa podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
4.7 Elektronická adresa podatelny

Informace o elektronické podatelně

Podrobné kontaktní údaje

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky - jgqbsve

5. Případné platby lze poukázat č. ú.: 9294910237/0100
Hotovostní a bezhotovostní platby lze uhradit také na pokladně MěÚ v úředních hodinách.
6. IČO 00235334
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00235334
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Důležité dokumenty města

8.2 Rozpočet 

Rozpočet

9. Žádosti o informace Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (bez nutnosti opatření uznávaným elektronickým podpisem) nebo datovou zprávou do datové schránky města.
10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat ústně do protokolu nebo písemně přímo na podatelně MěÚ, případně písemně na adresu MěÚ, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (opatřené uznávaným elektronickým podpisem), nebo datovou zprávou do datové schránky města.

Datové zprávy na technických nosičích podatelna nepřijímá.

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů dostupné zde

Nahlížení do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě je umožněno v úředních hodinách v kanceláři vedení města (Budova 1 - náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod).

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy města

12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebníky úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebyla vydána žádná rozhodnutí.
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv Město v této době nedisponuje vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licence Město v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy
02.01.2006