Turistický Brod
Město Český Brod

Památky

Historické podzemí

Český Brod je staré gotické město, a proto se zde nachází i podzemní část. O vzniku podzemních chodeb (sklepení) však dosud mnoho nevíme. Sklepení mohla sloužit například jako úkryt cenností a peněz, mohla se zde skladovat sůl, potraviny, víno či jiné zemědělské produkty. Po velkém rozmachu pivovarnictví ve 14. st. sklepy sloužily k uskladnění piva a surovin potřebných k jeho vaření. Sklepení mohla v případě ohrožení sloužit i jako úkryt pro ohrožené obyvatele města. Chodby a sklepy se v historickém jádru města zachovaly až do dnešní doby, část jich však byla zazděna a někde také zasypána. Od roku 1993 je malá část chodeb zpřístupněna, vstup je z budovy čp. 1, na náměstí Arnošta z Pardubic (nutno domluvit prohlídku v Informačním centru města, na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56)

Otvírací doba:

Pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod., na požádání v IC
Úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod., na požádání v IC
Sobota a neděle (květen - září) - 11:00 - 16:00 hod., na požádání v IC

Adresa: Informační Centrum nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
telefon: 321 612 218 - 219, e-mail:info@cesbrod.cz

Album: Podzemí města

  • Podzemí města
  • Podzemí města
  • Podzemí města

Album: Obřadní síň v podzemí

  • Obřadní síň v podzemí
  • Obřadní síň v podzemí
  • Obřadní síň v podzemí

Virtuální prohlídka podzemí (možnost svatebních obřadů)

Fotogalerie: Foto podzemí | Obřadní síň v podzemí | Svatby v podzemí | O podzemí města

 

Kostel sv.GothardaKostel sv. Gotharda

Původně románský kostelík z období kolem roku 1135 byl v 1.pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a v letech 1613-1614 renesančně opraven. V letech 1765-1772 prošel barokní přestavbou podle projektu pražského architekta J.J.Wircha. Hlavní oltář kostela je rokokový od I.F.Platzera z roku 1781.

 

 

 

Kamenná zvoniceKamenná zvonice

Volně stojící renesanční zvonice, která byla postavena v letech 1578 – 1585 místním kamenickým mistrem Pavlem v severovýchodním rohu dnes zrušeného hřbitova u kostela sv. Gotharda. Zvonice je mohutná, 40 metrů vysoká dvoupatrová hranolová věž z pískovcových kvádrů. Vstup do jednotlivých pater zvonice umožňuje točité schodiště na jižní straně věže. Ve zvonici je zavěšen zvon „Marie“ z roku 1689 vysoký 70 cm a vážící 650 kg. V současné době není přístupná.

 

 

Kostel Nejsvětější TrojiceKostel Nejsvětější Trojice

Kostel Českobratrské církve evangelické, který pochází z období let 1560 - 1562, se nachází v Městském parku.  Jedná se o renesanční stavbu s unikátní venkovní renesanční kazatelnou s reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání, dílo z roku 1585.

 

 

 

 

Sousoší Svaté RodinySousoší Svaté rodiny

Na náměstí Arnošta z Pardubic se nachází barokního sousoší Svaté Rodiny. Originál barokního sousoší byl zhotoven Janem Jiřím Šlanzovským v letech 1722 - 23. Sousoší vzniklo na objednávku zdejší městské rady a financované bylo z odkazu Terezie Tlapalové. Zchátralé bylo v 90. letech 20. stol. renovováno a uloženo v Podlipanském muzeu a místo něho byla postavena kopie zhotovená akademickým sochařem Váňou.

 

 

 

Kouřimská bránaKouřimská brána

Dřevěná kolová hradba Českého Brodu byla za podpory arcibiskupa Arnošta z Pardubic nahrazena v letech 1343 - 1364 kamennou hradbou se třemi bránami: Pražskou, Kouřimskou a Liblickou a dvěma fortnami: Žitomířskou a Podměstskou. Za 30leté války bylo opevnění značně poškozeno a bylo po r. 1656 barokně opraveno a doplněno vybudováním předbraní. Z této doby se dochovalo pozdně barokní předbraní Kouřimské brány. Východní průčelí je osazeno reliéfní deskou se znaky Svaté říše římské a královského města Českého Brodu, nad kterou je připevněna tabulka s monogramem Leopolda I. a reliéfem císařské koruny.

 

Stará radniceStará radnice čp. 1

Podle nalezené kachle se znakem arcibiskupa Jana z Jenštejna se soudí, že budova byla postavena již koncem 14. stol, každopádně bezpečně doložena je k roku 1402, čímž se řadí mezi nejstarší radnice v českých městech. V roce 1547 byla přestavěna renesančně a po velkém požáru města v r. 1739 barokně v letech 1741 - 1743. Od roku 1800 byla v části radniční budovy lékárna a při reorganizaci státního soudnictví v roce 1849 předalo město radnici okresnímu soudu. Po několika letech se stala budova sídlem okresního hejtmanství a od zrušení okresu v roce 1960 slouží kulturním a osvětovým účelům. V roce 1996 byla stará radnice prohlášena kulturní památkou.

 

SokolovnaSokolovna

Budova Sokolovny v Českém Brodě byla postavena roku 1884 podle projektu místního architekta Jana Kouly, jenž se spolu se svým žákem Josefem Poseltem podílel i na její umělecké výzdobě. Sokolovna má nádherný kazetový strop a oponu od Jana Kouly a po slavnostním otevření v roce 1885 se stala společenským a kulturním střediskem města.

 

Pomník Prokopa VelikéhoPomník Prokopa Velikého

Secesní pomník Prokopa Velikého (Holého) od sochaře Karla Opatrného z roku 1910. Pomník, který byl postaven na místě bývalé městské kašny, představuje táborského hejtmana v kritickém okamžiku bitvy u Lipan 30. května 1434 a v době svého vzniku i dlouhá desetiletí po ní symbolizuje lipanskou národní porážku. Prokop Veliký stojí na stylizovaném návrší zády k radnici, v ruce třímá husitský palcát a jeho pohled směřuje k Lipanům. Za ním pak jsou symboly válečnického vybavení té doby.

 

 

Městské hradbyMěstské hradby

Kamenné opevnění bylo postaveno kolem roku 1360 a mělo chránit občany před nepřátelskými nájezdy. Vstup vedl přes tři brány a minimálně jednu fortnu. Do dnešních dnů se zachovala část z obvodové hradby, především na jižní, jihovýchodní a západní straně jádra města. Také se zachovalo předbraní Kouřimské brány s částí brány samotné a východní fortna. Na jihovýchodě se zachovalo opevnění i s baštami. Zdivo hradeb je postaveno z velkých kusů permokarbonského červeného pískovce.

Článek o opevnění města Českého Brodu 1998-02-04.pdf

 

Podlipanské muzeumPodlipanské muzeum

Muzeum bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené v letech 1927 - 1930 podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

 

Radnice čp. 70Radnice čp. 70

Novorenesanční budova byla postavena v letech 1897 - 98 podle plánu architekta Antonína Turka jako Občanská záložna. V části budovy sídlila do roku 1948 občanská záložna. Zasedací síň a některé kanceláře zdobí obrazy akademických malířů Otakara Moravce a Jaromíra Seidla.

 

 

Budova nádražíBudova nádraží

Výpravní železniční budova byla postavena v letech 1928 - 29 podle plánů českobrodského rodáka, architekta Františka Kouly ve slohu geometrické moderny s prvky kubismu. Do dnešní podoby byl objekt upraven v 50. letech v souvislosti s elektrizací trati Česká Třebová - Praha, kdy byla zbourána bývalá výtopna, provedeny úpravy kolejiště a vybudována nástupiště s podchodem. V roce 2010 byla budova opravena současným majitelem, ČD, a.s.

Galerie Šatlava

Galerie ŠatlavaPři renovaci vnitřních prostor domu čp. 1 na Náměstí Arnošta z Pardubic - bývalá gotická radnice bylo renovováno také někdejší městské vězení - šatlava.

Na základě dostupných historických pramenů je známé, že tato budova sloužila již v 16. století různým městským zařízením a různým městským účelům. Ve zdech radnice byla městská zbrojnice, hasící nářadí i měšťanské vězení. Při reorganizaci státního soudnictví v roce 1849 byly nuceny orgány českobrodské městské správy vystěhovat se do soukromí a předat budovu nově zřizovanému okresnímu soudu. Ten zde působil prakticky až do roku 1960, kdy byl zrušen a budova byla určena pro kulturní a osvětové účely. (podle PhDr. Miloš Dvořák: Historická topografie města Českého Brodu - zkráceno)

Městské vězení se sestávalo ze čtyř vedle sebe položených cel - kobek. Osvětlené byly malými okny a uzavřené dubovými dvojitými dveřmi na důkladný zámek a s typickou „špehýrkou“ ke kontrole vězňů. Kobky byly přístupné z chodby, táhnoucí se podle nich, do které se vstupovalo z hlavní chodby budovy. Vchod byl jištěn opět masivními dubovými dveřmi a kovanou otevírací mříží. Galerie ŠatlavaStropy klenuté, podlaha z hrubé dlažby. Za zmínku stojí systém vytápění kobek. Bylo společné vždy pro dvě kobky a zdrojem tepla bylo jakési ohniště obsluhované z přilehlé chodby. Spaliny pak proudily do zvláštního výměníku v kobkách a odtud do komína. V jedné dvojici kobek se tento vytápěcí systém zachoval, v druhé byl zřejmě při stavebních úpravách demontován. Při ní byly opraveny omítky v kritických místech byly aplikovány sanační omítky stěn, položena nová dlažba, renovovány dveřní i okenní prvky, opraveny a zrestaurovány kamenné prvky a jiné nutné stavební práce. Cely dostaly, pokud to o celách lze vůbec říci, příjemný historizující vzhled a jsou v současnosti využívány jako malometrážní výstavní prostory.

Srdečně zveme k návštěvě a uvítáme i Vaše nápady a náměty. Zveme také všechny zájemce, kteří by v tomto prostředí chtěli prezentovat své umělecké představy k návštěvě a k dohodě o případných volných termínech.

Pravděpodobně posledními „doopravdickými“ vězni byli v padesátých letech 20. století někteří „nepřátelé“ komunistického režimu, jako byli okolní sedláci, trestáni tak za neplnění předepsaných dodávek či za jiné „poklesky“.

O vnitřním vybavení existuje snad v SOkA Kolín podrobnější inventurní soupis a jistě i některé jiné doklady o existenci i „provozu“ tohoto bohulibého zařízení.

Galerie ŠatlavaCelá dlouhá léta sloužily cely jako skladiště všemožného harampádí od prvomájových mávátek až po odložené přístroje a některé archivní dokumenty vzniklé provozem osvětového zařízení. Po roce 1989 byly kobky částečně vyklizeny a čekaly tak do roku 1998, kdy byla provedena jejich rekonstrukce.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2017 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist