Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Oficiální název

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Město Český Brod vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s §§ 1 a  2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.). Podle §§ 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním  územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a  vystupuje  v právních  vztazích  svým  jménem  a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis.

kontakty MÚ

elektronická podatelna

4. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. Komerční banka Kolín 9294910237/0100
5. Identifikační číslo organizace (IČO). 00235334
6. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ00235334
7. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. rozpočet města
8. Organizační struktura Městského úřadu organizační schéma organiz_schema.pdf 188 kB
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

1. budova - Husovo náměstí 70 (více kontaky)

2. budova - Náměstí Arnošta z Pardubic 56 (více kontakty)

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání  podávejte osobně na podatelně Městského úřadu v České Brodě, nebo písemně na adresu Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí, 282 01 Český Brod.
Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů MěÚ, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí.
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru MěÚ

Opravné prostředky se podávají prostředictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a komise k projednávání přestupků při projednávání v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoIi podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu těchto opatření Krajskému úřadu.

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře formuláře MÚ
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). životní situace
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

obecně závazné vyhlášky

nářízení města

usnesení zastupitelstva města

usnesení rady města

ústava ČR

zákony ČR

15. Sazebník úhrad za poskytování informací.

sazebník úhrad Sazuhrposinf.pdf 66 kB

 

 

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. výroční zprávy dle zákona č. 106/99 Sb.
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. seznam organizací

Přidejte nový komentář:přihlásit Facebookem


Copyright © Město Český Brod, 2005-2014 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist