Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Přestupky

Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku.
4. Základní informace
k životní situaci

Jedná se o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, definované zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“). Mezi přestupky proti občanskému soužití náleží např. přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích - ublížení na zdraví, a odst. 2 písm. a) – d) úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, které se projednávají z úřední povinnosti (napadení cizí osobou, se kterou není postižená osoba v příbuzenském nebo jiném poměru), pokud se nestaly mezi osobami blízkými (Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)

Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 spáchané mezi osobami blízkými se projednávají i bez návrhu, jestliže je postiženou osobou dítě mladší 15 let.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Oznámení o přestupku podává osoba postižená spácháním přestupku, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Oznámit přestupek na Policii ČR může mimo osobu postiženou spácháním přestupku také osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky a zajistí jejich výslech, zhodnotí, zda se ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin) a poté přestupek postoupí Městskému úřadu v Českém Brodě, nebo jinému místně příslušnému obecnímu úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, nebo příslušnému obecnímu úřadu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR, nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu (např. při okradení v supermarketu se obrátit na vedení prodejny, na bezpečnostní službu apod.). V Českém Brodě se oznámení o přestupku činí na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Husovo nám. 65, 282 44 Český Brod, případné dotazy Vám zodpoví Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí  Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00 hod.; úterý 8.00-11.00 hod.; středa 8.00-17.00 hod. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání činu, nebo podle místa, kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání. V Českém Brodě jsou přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku projednávány Odborem vnitřních věcí.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti.
Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádné předepsané formuláře nejsou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Při oznámení přestupku se poplatek nevybírá.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Přestupek lze projednat, pokud od jeho spáchání neuplynul 1 rok. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, běh lhůty se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením, kdy přerušením běhu lhůty začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

V řízení o přestupku je účastníkem řízení:
- obviněný z přestupku,
- poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, nebo osoba, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma,
- vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části týkající se zabrání věci,
- navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku.

V případě, že napadená osoba nesouhlasí s rozhodnutím policie (jedná se o případ fyzického napadení, které policie vyhodnotí pouze jako přestupek a ne jako trestný čin ublížení na zdraví) a žádá o prošetření tohoto rozhodnutí, musí se obrátit na Okresní státní zastupitelství v Kolíně, Politických vězňů 573, Kolín II. Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 14. srpna 1996 č. 231/1996, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Českém Brodě Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle  § 60 odst. 2 zákona o přestupcích je možné uložit tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle § 60 odst. 1 zákona o přestupcích, a nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu  až do výše 5.000 Kč.

Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.

21. Nejčastější dotazy 1.Kde mohu oznámit přestupek?
Na Policii ČR pdle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.   
2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
Ano, občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).
3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused nebo cizí osoba fyzicky ublížil, nebo mi činil schválnosti, musím ještě podat návrh?
Ne, v případě, že se nejedná o přestupek mezi osobami blízkými, zahajuje správní orgán řízení z úřední povinnosti.
4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
Rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje pouze účastníku řízení - obviněnému (popř. další účastníci - viz bod č. 14), svědek není účastníkem řízení a rozhodnutí mu není oznámeno - doručeno.
22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00-11.00 hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
Policie ČR, městská (obecní) policie.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí 
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová,referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140,
e-mail peukerova@cesbrod.cz

Martina Levíčková, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 215,
e-mail levickova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
11.11.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
11.11.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
1.7.2017

30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Přestupky
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist