Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Přestupky

Oznámení přestupku na úseku sociálních věcí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku školství a na úseku sociálních věcí.
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o přestupky:

  1. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, definované zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), kam náleží  přestupky podle § 30 odst. 1 písm. a) až písm. p) zákona o přestupcích.
  2. na úseku školství definované zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle § 182a  se přestupku dopustí ten, kdo nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, nebo nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka, nebo povinné předškolní vzdělávání dítěte.
    .
  3. na úseku sociálních věcí, definované zákonem o přestupcích podle §28 odst. 1 – přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost stanovenou zákonem  na úseku průkazů osob se zdravotním postižením.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Oznámení o přestupku podává osoba postižená spácháním přestupku, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Oznámit přestupek na Policii ČR může mimo osobu postiženou spácháním přestupku také osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky a zajistí jejich výslech, zhodnotí, zda se ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin. Poté přestupek postoupí Městskému úřadu v Českém Brodě, nebo jinému místně příslušnému obecnímu úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, nebo příslušnému obecnímu úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR, nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu (např. při okradení v supermarketu se obrátit na vedení prodejny, na bezpečnostní službu apod.).

V Českém Brodě se oznámení o přestupku činí na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Husovo nám. 65, 282 44 Český Brod, případné dotazy Vám zodpoví také u Odboru vnitřních věcí města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00hod.; úterý 8.00-11.00 hod.; středa 8.00-17.00 hod. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání činu, nebo podle místa, kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání. V Českém Brodě jsou přestupky na úseku sociálních věcí, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a na úseku školství projednávány na odboru vnitřních věcí, kontaktní osoba: Mgr. Klára Uldrichová, MPA, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, číslo dveří 16.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad totožnosti.
Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné předepsané formuláře nejsou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Při oznámení přestupku se poplatek nevybírá.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Přestupek lze projednat, pokud od jeho spáchání neuplynul 1 rok. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V řízení o přestupku je účastníkem řízení:
- obviněný z přestupku,
- poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, nebo osoba, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma,
- vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části týkající se zabrání věci,

Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
16. Elektronická služba, kterou lze využít E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 14. srpna 1996 č. 231/1996, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Českém Brodě odbor vnitřních věcí města Český Brod). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dle  § 60 odst. 2 zákona o přestupcích je možné uložit tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle § 60 odst. 1 zákona o přestupcích, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu  až do výše 5.000 Kč.

Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy

21. Nejčastější dotazy

1.Kde mohu oznámit přestupek?
Na Policii ČR podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.

2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
Ano, občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).

3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused nebo cizí osoba fyzicky ublížil, nebo mi činil schválnosti, musím ještě podat návrh?
Ne, v případě, že se nejedná o přestupek mezi osobami blízkými, zahajuje správní orgán řízení z úřední povinnosti.

4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
Rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje pouze účastníku řízení - obviněnému (popř. další účastníci - viz bod č. 14), svědek není účastníkem řízení a rozhodnutí mu není oznámeno - doručeno

22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, Mgr. Klára Uldrichová, MPA,  nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 16.

Adresa pro doručování:
Město  Český Brod, odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00-11.00 hod.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
Policie ČR, městská (obecní) policie.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Město  Český Brod, odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail peukerova@cesbrod.cz;

Martina Levíčková, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 215, e-mail levickova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 11.11.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.11.2016
29. Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
08.03.11 Přestupky
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist